Vörösmarty Mihály Atyám sirjához című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Feléd borongnak, bús temető, komor
 U -   U -   -    -   U U -   U -  
S vad képzetekben éji keserveim;
   -   -  U -  U  - U  U -  U-   
Feléd, hol elhúnyt jó atyámat
 U -    U  -  -     - U  - -  
Sír födi, és füzeid takarják.
 -   U U  -   U U-   U -  -   

 
Oh, a kegyesség szendereg ott maga,
U   U  U  -  -    -  U U  -    U U  
Mely földet únván, a rokon égiek
 -    -  U  -  -   U  U U  - U-  
Csendébe visszatére, s engem
  -  - U  -   U - U    -  -  
Gyámtalanúl hagya itt epedni.
  -  U U -   U  U -   U -  U  

  
De nem soká küzd, érzem előre is,
 U  -   U -  -    -  U  U - U -   
Nem küzd sokáig bánatos életem:
 -   -    U --   - U U  - U U   
A baj lerontá napjaimnak
U  -   U -  -  -  U-  -  
Most fakadó örömét, nyugalmát.
 -    U U - U U -     U -  -   

 
Oh nincsen ott baj, hol te mulatsz, atyám,
-   -   U  -    -    -   U  U -     U  -   
Nincs üldözésben fáradozó irígy.
 -    -  U -  -   - U U - U -    
Békén mulass, míg nem sokára
 - -   U -     -   -   U - U 
Bús fiad is lerogyand porodhoz.
 -   UU  -   U U  -    U -  U  
 11

11

9

1011

11

9

1011

11

9

1011

11

9

10