Kaffka Margit Este című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Sürgette a férfi: "Ugy-e jösz te velem?
 -  -  U U  -  U   U   U  -    U  U U  
A nagy csodaváros kapuja kitárva,
U  -     U U - -   U U U  U -  U  
Ketten suhanunk át utcán, tereken...
 -  -   U U -   -  -  -    U U -     
Majd ránkborul, tudod, az este bűbája,
 -    -   U -    U U   U  -  U  - - U  
Majd hull az eső, halk, üde, tavaszi, lágy,
 -    -   U  U -   -    U U   U U  U   -   
És ingerel, szédít, pihenni se hágy,
-  -  U -     - -    U -  U  U  -    
Száz törtszínű fény libeg a vizes úton,
  -   -    - -  -    U U  U  U U  - -   
Suttogva, zsibongva jő nagy sokaság,
 -  -  U    U -   U  -  -    U U -  
Az illatos ködben ezer kusza vágy,
U  -  U -   -  U  U -   U  U  -   
Az alkotás üdve is megszáll, óh, tudom,
U  -  U -  -  U -   -   -    -    U -   
Csak te velem jöjj!"
  -   U  U -   -     

  
Felelt az asszony: "Én megyek, igen!
 U -   U  -   U     -   U  U   U -   
Szükséged van rám, és szeretlek, érted?
  -  - -   -   -   -    U -  U   -  U  
Egy kis szobánk lesz az emeleten...
-    -    U -    U   U  U U U -     
Majd gyorsfőzőn csinálom az ebédet.
 -     -   - -    U - U  U  U - U  
Aztán meséket mondok halkan, lágyan,
-  -   U - -   -  -   -  -    -  -   
Ha kályhatűz lobog az esthomályban.
 U  -   U -   U U  U  -   U -   U  
Égő fejedre úgy símul kezem;
- -  U -  U -    - -   U U  
Az én ujjamba` gyógyító bűbáj van,
U  -  -  -  -    -  - -  - -   -   
Halk zsibbadás beszédem dallamában...
 -     -  U -   U  - -   -  U - -     
Te majd a terveidről fogsz nekem
 U  -   U  -  U-  -   -     U -  
Suttogni csendesen."
 -  -  U   -  U U   
A

B

A

B

C

C

D

E

E

D

F

 12

12

11

12

12

11

12

11

11

12

5

A

B

A

B

C

C

D

C

C

D

D

 10

11

10

11

11

11

10

12

11

10

6