Kölcsey Ferenc Egykor homályos... című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Egykor homályos érzetek álmain
-   -   U -  U  -  U U  -  U-  
Borongva lengett képzetim angyala,
 U -   U  -  -    -  U U  -   U U  
S ömlő pataknál s berkek éjén
  -  -  U -  -     -  U  - - 
Éteri képek után epedtem.
- U U  - U  U -  U -  U   

  
Sejdítve néztem téreiden, Olymp,
 -  -  U  -  -   - UU U   -     
A messze felhők éjjeli táborát,
U  -   U  -  -  -  U U  - U -   
S felém varázsszemek mosolygtak,
   U -   U -    U -   U -    -   
S isteni szózatokon hevűlék.
  -  U U   - U U -   U - -   

 
Eltűnt az álom és üresen maradt
-  -   U  - U  -  U U -   U -   
Titkos valókért lelkesedő keblem,
 -  -   U - -    -  U U -  -  -   
Nincs égi kép, nincs lenge fátyol,
 -    - U  -    -     -  U  -  -   
S hesperi kert s ölelő Sylphida.
   -  U U  -     U U -      U U  

  
Ki hozza meg szép napjaimat viszont?
 U  -  U  -    -   -  UU -   U  -    
Ki szenderít el rejtekem alkonyán?
 U   -  U -  -   -  U U  -  U  -   
Hogy lepkeként szép álmaimnak
 -    -  U -     -  -  U-  -  
Rózsavirányi felett lebegjek.
 -  U U -  U  U -    U -  U   

  
Hagyd, follyon, Eros, háladalom neked!
 -      -   U   U -    - U U -   U -   
Te nyájas arccal jősz s szeliden borúl
 U   - U  -   -   -       U U -   U -  
Tündérbáj ismét berkeimre,
 -  -  -  -  -   -  U-  U  
S Elysion mosolyog körűlem.
  -   U-   U U  -   U - U  
 11

11

9

1010

11

9

1011

11

9

911

11

9

1011

11

9

9