Arany János Családi kör című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Este van, este van: kiki nyúgalomba!
-  U  U   -  U  -    U U   - U -  U  
Feketén bólingat az eperfa lombja,
 U U -   - -  U  U  U -  U  -   U  
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
 -  U  - U  U -    U U U   U  -  -   
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
 U  -   -  U  -  U   U U -  -  -   -   
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
 -   U  - U  -  U  U U -   U  -  -   
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
 -  U  -  U  - -    U U  -   U -  -   
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
  U -   U  U U -  U  U -     U -  -   
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
 U -  U  U  U -     -  U   - U  -   -   

 
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
-  U -   U -  -    - U -    U -  U   
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
U  -  -   U   - U  U  U -    U -  -   
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
  -  U -   - -  U   U -   -  -   -  U  
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
 U U  - -   -  U  U  U -   -   -  U  
Ballag egy cica is - bogarászni restel -
 -  U  -    U U -     U U -   U  -  U   
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
- U -  U  -  -   -   U  -   -    -   -   
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
 -   U -     U -  -    -    -  U   -  U U 
Egy iramodással a pitvarba terem.
U   U U U -  U  U  -  -  U  U U   

  
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
  -  U -   U  -  -  U  U U -  -  U
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
-    U U U - -   -   U U  U -   U 
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
-  - U -    U U  -    U  -  -    U  U  
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
 U  -  U U  - -   -  U -  -    -   U  
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
 -   U  - U-   U   -   - U U  U -   
Kérő kis fiának enged inni egyet;
 - -  -   U- U  -  U  -  U U  U  
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
-  -  -  U  -  U   -  -  -  U -  U  
Mint csillagok közé nyájas hold világa.
 -     -  U -   U -   - -   -    U - U  

 
Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
U   U U -   -   U  -  U  U  U -   U   
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
- U  -  U  -       -      U  -  U U   -  -   
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
 U U -   U U -   -   U - U  -  -   
Csak vasalás híja... s reggel ünnep lészen.
  -   U U -   - -       -  U  -  -   -  -   
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
 U -  U  -  - -    U -   U U  -  -    
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
 -  -   - U  -  -    -    U -    U -  -   
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
 - - -  U -  -    -  U  -   -   U U   
Az világítja meg gömbölyű arcukat.
-   U - -  U  -   -  U  - -  U U   

 
A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
U  -  U -    U-  U  U -   -     -   U  
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
-   -    - -   - U   -  U  - -   -  U  
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
-  U  U  U  -  -   U  U  -  U  -  U  
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
U  U- -   -   U    U -  U  -  -  U  
Legalább így szokta mondani az apjok,
 U U -   -     -  U  -  U U U  -  -   
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
 U U U  U-  U  U -  - -   -  -    
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
 -  -   -  U U U  -  U -    - - U  
Effélét csinálni maga is próbálgat.
-  - -    U -  U  U U -    - -  U   

  
Pendül a kapa most, letevé a gazda;
 -  U  U  U U  -     U U - U  -  U  
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
  - -   U -    - -  -     -  U U -    U  
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
 U U  U  -  -  -   U -  U   U  -  U 
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
 U -  -  U  U  -   U U -   -   -  U  
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
 -  -  U  U -    U   U U  -   U -  -    
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
 -    U U U -  -      -    U  -    -      -    -   
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
 U   U U   U -  U  U  -  U  U  -  -   
Kinálják erősen káposzta-levéllel.
 U -  -  U - -   - -   U  U -  U   

 
A gazda pedig mond egy szives jó estét,
U  -  U  U -   -   -     U -   - -  -   
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
 U-    -     U -   U -  U - -    -  -   
Homlokát letörli porlepett ingével:
 -  U -   U -  U  -  U -   -  - -    
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
 -   U  U  -    -   U U  - U  U - -   
De amint körülnéz a víg csemetéken,
 U U -    U -  -  U  -    U U - -   
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
 U -  -   U -U -  U -  -    - -   
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
 -  U -  U - -  U  -  U  U - U  
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.
  - -    U U  - U  U -   U  U - U  

  
Nem késik azonban a jó háziasszony,
 -   - U  U -  U  U  -  - U-   U   
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
-  -   U   U - U  -  U U -   -  -   
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
 U U  U  U -  U U  U   -   -   - U  
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
-  U  - -  U  U  U  -    U U -  -   
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
 U U U -   -  -   U   U -   U  - -   
De a férj unszolja: "Gyer közelebb, édes!"
 U U  -   -   -  U     -   U U -    - -    
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -
 -   U - U  U -    U  -    - U  -   U    
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.
U   -     -   -    -  -    -   U  U  U  -  U   

  
De vajon ki zörget? "Nézz ki, fiam Sára:
 U  U -   U  -  -     -    U   U-   - U   
Valami szegény kér helyet éjszakára:
 U U U   U -    -   U  U  -   U - U   
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
 -    U  U -  -   U   U  U  - U  -   -   
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!"
 -   -    -  U  -   -    -   U -    U -   -    
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
 -   U - U   -  U  U  U -    U - -   
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
 - U  -   U  -   U   -   - -  -   - -    
"Isten áldja meg a kendtek ételét is,
 -  U  -   U  U  U  -   U  - U -  U   
(Így végezi a szót), meg az emberét is."
 -    - U U U   -     U  U  -  U -  U    

  
Köszöni a gazda: "Része legyen benne:
 U  U U U  -  U    -  U  U  -   -  U   
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne."
 -    U  -  U -   -    U U -   -   -  U  
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -
-  -   - U   - -    U   -  -   U U -     
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
 - U  -   -   -   -    -    U - U  U -   
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
- U U  U  -    -   - - U U  -  -   
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
  -  U U  U  -  -   -  U -  U  -  -   
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
  U -   U  U -   U  U U -     -  -   -   
Természete már ez magyar embereknek.
 -  -  U U  -  -   U  U  -  U -  U   

  
De mikor aztán a vacsorának vége,
 U  U U  -  -  U  U  U - -   - U  
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
 -   U -   U  U  -   U  -  -   U  - U  
Megered lassanként s valamint a patak,
 U U -   -  -  -      U U -   U  U -   
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
 -  -   -   -   U  U    -  -  -  -    U U  
Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
U  U -    U- -   U U  U U  -   -   
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
 U  -  U  -  - U  U -   U -    -   U  
És mihelyt a koldus megáll a beszédben:
-   U -    U  -  -   U -   U  U  -  U    
"Meséljen még egyet" - rimánkodik szépen.
  U -  -   -  U  -      U -  U -    - U   

  
"Nem mese az gyermek", - így feddi az apja,
  -   U U -    -  U      -    -  U U  -  U  
Rátekint a vándor és tovább folytatja;
 - U -   U  -  U  -   U -    -   -  U  
Néma kegyelettel függenek a szaván
 - U  U  U -  -   -  U U  U   U -  
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
 -   U  U -    -  -    U  U -   U  U-    
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
-    U -   -   -   -   -   U -   -   -  -   
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
 U -  U  -  U U  - U     -   -  -   -    
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
 - U  - U  - -    U   U - U  -  -   
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.
 -  U   -   -  -   -    -   U   -  -   -   U   

 
Este van, este van... a tűz sem világit,
-  U  U   -  U  U     U  -   -   U - -   
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
 -  U  U  -  -  U  -  -    -  -  -U  
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,
U   -  U  U  -  U     -    -  -   U  - -   
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
 -  U -  -    -  U   U  -   U U - -   
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
  - -    -  U  -  -     -  U  U -   -  -   
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
 -  U  -  U   U -  U  -   U  U -  -   
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
 -   U  -   U  -  U  U  U U -   -  -     
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
  -  U  U -    U  -    -  -   U U -  -  
A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

C

C

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

B

C

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

A

A

C

C

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

B

B

C

C

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

B

C

C

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím


Alliteráció

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom