Móra Ferenc A didergő király című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Mese, mese, mátka, pillangós határba: 
 U U   U U   -  U   -  -  -   U -  U   
Volt egyszer egy király Nekeresd országba.
 -   -    U  -    U -    U U -   -   -  U  
Nevenincs királynak nagy volt a bánata,
 U U -     U -   -   -    -   U  - U U  
Csupa siralom volt éjjele, nappala.
  U U  U U -   -   -  U U   -  U U  
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába.
 U -   -  U  -  U   - -    U U  - U  
Sűrű könnye pergett fehér szakállába:
 - -  -   U  -  -    U -    U -  - U   
"Akármit csinálok, reszketek és fázom,
 U -  -    U - -    -   U U  -   - -   
Hiába takargat aranyos palástom!
 U- U  U -  U  U U  -   U -  U  
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem
U U  U -   -  -    U U -    U  U -  
Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!"
 - U  -   -  - -    - U  -  U U U    

  
Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt,
  - -    -   -  U -   -  -   U -   U -    
Tökszárdudát fújtak minden ablak alatt:
 -   -  U -   -  -   -  U  -  U  U -     
"Ki tud orvosságot a király bajáról,
  U  U  -  -  - U  U  U -    U - -   
Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol?"
 U  U  U  -    -  U   U U  -   U -  U   
Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot.
U -   U  U -   -    U U -    U -  -   
De együtt se ért az egy falat kalácsot.
 U U  -    U -   U  -    U -   U -  -   
Didergő királynak csak nem lett melege,
 U -  -  U -   -    -   -   -    U U U  
Majd megvette szegényt az Isten hidege.
 -    -  -  U   U -    U  -  -   U U U  
Körmét fúvogatta, keserűn köhintett,
 -  -   - U -  U   U U -   U -  -    
Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:
 -     -  U UU -   -   - -   U  -  -     
"Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom,
  -   -  U  U  U -   U  -  U   -    -  -   
Hívjátok elő az udvari bolondom!"
 -  - U  U - U  -  U U  U -  U    

  
"Hallod-e, te bolond, szedd össze az eszed,
  -  U  U   U  U -      -   -   U U  U  U  
Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed."
-    U -   U -  U   U -  -  -   U  U    
"Teli van énnálam ésszel a szelence:
  U U  U  -  - U  -   U  U   U -  U   
Hideg ellen legjobb a meleg kemence.
 U U  -  -   -  -   U  U -   U -  U  
Gyújtass be csak, komám" - nevetett a bolond,
  -  -    U   -    U -      U U -   U  U -    
S nevetett köntösén a sok arany kolomp.
   U U -    -  U -  U  U  U -    U -    

  
Kergeti a király ki a sok léhűtőt:
 -  U U U  U -    U U  -   - - -    
Hozzák fülönfogva az udvari fűtőt!
 -  -   U -  -  U U  -  U U  - -   
"Hamar cédrusfával a kandallót tele,
  U -   -  -  - U  U  -  -  -   U U 
Urunk-királyunknak attól lesz melege!"
U -    U -  -   U  -  -   -    U U U   
Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya,
 -    -   U  -  -  -  U -  -    U  -   U 
El is égett benne vagy száz cédrusmáglya.
U  U  - -    -  U  -     -   -  -  -   U  
Sergett is a király előtte, megette,
 -  -   U  U  U -   U -  U   U -  U 
Utoljára mégis csak azt dideregte:
U -  - U  - -    U  -    U U -  U   
"Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
  -  U -    -    -  U   U  -  -   U U U  
Már a szakállam is csak úgy reszket bele!"
 -  U   U -  U  -    U  -    -   -   U U   

  
Nyöszörög a fűtő: "Felséges királyom,
  U  U U  U  - -    -  - -   U -  U  
Életem-halálom kezedbe ajánlom,
- U -   U - -   U -  U U -  -   
Most dobtam bele az utolsó forgácsot,
 -    -  -   U U U  U -  -  -  -  -   
Jó lenne hívatni az udvari, ácsot!"
 -  -  U  - -  U U  -  U U  -  U    

  
Nekibúsult erre a didergő király,
 U U - -   -  U U  U -  -  U -    
Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:
  U U -  U -    U  U  U U U  U-     
"Vágjátok ki kertem minden ékességét,
  -  - -   U  -  -   -  U  - -  - -  
A szóló szőlőnek arany venyigéjét,
U   - -   - - U  U -    U  U - -  
A mosolygó almát, a csengő barackot,
U  U -   - -  -   U   -  -  U -  -   
Hányjatok a tűzre minden kis harasztot!
 -   U U  U  -  U  -  -   -   U -   -   
Széles ez országban amíg erdőt láttok,
  - U  U  -   -  U  U -  -  -   -  -   
Kandallóm kihűlni addig ne hagyjátok.
 -  -  -   U -  U -  -   U  -   - -   
Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege,
 -    -    -   -    -  U   U  -  -   U U U  
Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!"
  U  -    - -  -   -  U  -  U  -   U U   

  
Csattognak a fejszék, sírnak erdők, berkek,
  -  -  U  U  -   -    -  U  -  -    -  -   
Recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek.
 U  -  -    U -  U  U   U -   -   -  -   
Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta,
 -   U - -   U -   -  U -  U  -  U  
Fészkit ezer madár jajgatva siratta.
 -   U  U -   U -   -  -  U  U -  U 
A rengeteg fákból egy szál se maradt ott,
U  -  U -   -  -  -     -   U  U -   -   
Aranyos kandallón mind elparazsallott.
U U  -   -  -  -   -   -  U U  -  -    
Didergő királynak de minden hiába,
 U -  -  U -   -   U  -  -   U- U  
Nyögve gubódzik be farkasbőr bundába:
  -  U  U -  -   U  -  -  -   -  - U   
"Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,
  -  U -    -    -  U   U  -  -   U U U  
Csak egy fogam van már, az is vacog bele!"
  U  -    U -   -   -   U  -   U -   U U   

  
Nekeresdországban van is nagy kopogás,
 U U -  -   -  -   U  -   -    U U -   
Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.
 U U -   U U -    U U -    U U -   
Dolgozik a csákány, fűrész, balta, horog -
 -  U U  U   - -     - -     -  U   U U   
A király ajtaja egyszer csak csikorog.
U  U -   -  U U -    -    -    U U -   
Betipeg egy lányka, icike-picike,
 U U U  -    -   U  U U U  U U U  
Gyöngyharmat tündöklik lenvirágszemibe.
  -    -  -   -  -  -   -  U -   U U U 
Az ajaka kláris, a foga rizskása,
U  U U -   - U   U  U U  -   - U  
Csacsog, mint az erdő zengő muzsikása:
  U  -    -   U  -  -  -  -  U  U - U   

  
"Ejnye, de rossz bácsi vagy te, király bácsi!"
 -   U   U  -     -  U  -    U   U -    -  U   
Megfordul a király: "Ácsi, kislány, ácsi!
 -  -  U  U  U -     -  U   -  -    -  U 
Azt se tudom, ki vagy, soha se láttalak,
-    U  U -    U  -     U U  U  -  U -   
Mért haragszol reám? Sohse bántottalak!" -
 -    U -   -   U-    -  U  -  -  U -      
Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:
 U -  U   U -  U U   -   -  U   U -    
"Minek szedetted le a házunk tetejét?
  U -    U -  -   U U  - -    U U -   
Hó is hullongázik, eső is szemezik,
 - -   -  -  - U   U - -    U U U  
A mi padlásunkra az most mind beesik;
U  U  -  - -   U -   -    -    UU U  
Elázik a bábum kimosott ruhája,
U - U  U  - -   U U -    U - U  
Vasárnap délután mit adok reája?"
 U -  -   - U -   U  U -   U- U   

  
Mint amikor nap süt a jeges ereszre,
 -   U U -   -   U  U  U U  U -   U 
A király jégszive harmatot ereszte.
U  U -    -   U U  -  U U  U -   U  
Szemében buggyan ki szívének harmatja,
  U - -   -   -   U   - - -   -  -  U  
Szöghaját a lánynak végigsimogatja:
  -  U -  U  -   -   - -  U U -  U   
"Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom,
  U  -    U  U - -   U -  -   -   U  -   
Bíborköntösömet feldaraboltatom.
 - -  -  U U -   -  U U -  U -   
Bársonyrokolyája, selyem főkötője,
 -  -   U U  - U   U  -   - U - U  
Lesz ezüstkötője, aranycipellője!"
 U   U -   U - U  U -   U -  - U   

  
Most már meg a kislány mondta azt, hogy "ácsi!
 -    -   U  U  -  -    -   U -     U    -  U  
Mégiscsak jó bácsi vagy, te király bácsi!"
 - -   -   -  -  U  -     U  U -    -  U  
Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett -
U U - U  -  -     -  U -     U U -     
S didergő királynak nyomban melege lett!
   U -  -  U -   -    -  -   U U U  -   
A tükörablakot sarokra nyitotta,
U  U U -  U -   U -  U   U -  U  
Városa lakóit összekurjantotta:
 - U U  U -U  -   U -  -  -  U   
"Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak,
 U  -   U -   U  -     -    U  -   U -  -   
Juttatok belőle, aki fázik, annak!"
 -  U -   U - U  U U  - U   -  U    

  
Tódult is be nyomban a sok szegény ember,
 - -   -   U   -  U  U  -    U -   -  U  
A márvány-téglákon nyüzsgött, mint a tenger.
U  -  -    -  - -    -   -     -   U  -  -   
Ki is szorult tőlük király a konyhára,
 U -    U -    - -   U -   U  -   - U  
Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:
 - U  -   U -   -    -   -   U  -  -  U   
"Asztalt terigetni, ökröt sütögetni,
 -   -    U U -  U  -  -   U U -  U  
Fussatok a hordót csapra ütögetni,
 -  U U  U  -  -    -  U U U -  U 
Ily kedves vendég még nem járt soha nálam,
-    -  -   -  -   -   -   -    U U  - -   
Mint a saját népem - nagy Meseországban..."
 -   U  U -   - -     -    U U-   -  U     
A

A

B

B

A

A

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

B

B

C

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

 12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

B

B

B

B

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

A

A

 12

12

12

12

^ Bokorrím
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
A

A

B

B

C

C

D

D

 12

12

12

12

12

12

12

12

^ Páros rím
Alliteráció

AlliterációAlliteráció

Alliteráció

Alliteráció

Alliteráció