Móra Ferenc Látomás című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Sápadt sugarában a holdnak
 - -    U U - U  U  -   U 
Ingottak, lengtek az árnyak,
-  -  -    -   U  U  -   -   
Mikor én ott jártam a szélin
 U U  -  -    -  U  U   - U 
A halál csöndes folyamának.
U  U -    -  -   U  U - U   

  
Fáradtan, unottan az este
 - -  U   U -  U  U  -  U 
Bámultam a gyertyavilágba
 - -  U  U   -   U U -  U 
S egyszerre elejbem az Úr
  -    -  U U -  U  U  -  
Legbúsabb angyala álla.
 -  - -   -   U U -  U  

 
A világ örök aratója,
U  U -  U U  U U - U  
Kit Isten a földre lekülde,
 U  -  U  U  -   U  U -  U  
Hogy mit az ő keze szórt el,
 -    U  U  -  U U   -   U  
Azt sorban csüribe gyüjtse.
-    -  -    U U U   -   U  

  
Szemét hidegen szögezé rám
  U -   U U -    U U -  -  
S mint jégszobor, szótalan álla.
   -    -   U -     - U U  -  U 
Érzem merevedni a pillám
-  -   U U -  U U  -  -  
S halkult a szivem dobogása.
   -  -   U   U -   U U - U  

  
- Ó, még ne vigyél el! - esengtem
  -   -   U  U  -  U     U -   -  
S dermedt kezemet fölemeltem,
   -  -    U U -   U U -  U   
- Még annyi a tennivalóm! -
   -  -   U U  -  U U -     
Szólt a halál angyala: nem, nem!
  -   U  U -  -   U U   -    U   

  
- Kalászt sohse szedjek-e hát,
   U -     -  U   -  U  U  -   
Ki idáig egyre vetettem?
 U U -U  -   U  U -  -   
Még annyi a várnivalóm! -
 -  -   U U  -  U U -     
Szólt a halál angyala: nem, nem!
  -   U  U -  -   U U   -    U   

  
- De nem megyek ugyse! - akartam
   U  -   U  U  -   U    U -  -  
Kiáltani kékülő ajkkal.
 U-  U U  - U - -   U   
- Nincs, aki ellenállhatna nekem -
   -     U U -  U -   -  U  U -    
Mosolygott szomoruan az angyal.
 U -   -     U U UU  U  -   U   

  
S már kezivel megfogta kezem,
   -   U U -   -  -  U  U -   
Hogy vélem az éjbe kiszálljon -
 -    - U  U  -  U  U  -   -    
De a másikat megszorítá
 U U  - U -   -   U - - 
Kicsiny kezivel kicsi lányom.
 U  -    U U -   U  U  -  U   

  
Kicsiny kezivel kezemet
 U  -    U U -   U U U 
Odaszorította szivére:
U U  U - -  U   U - U   
S erejét vesztvén a halál,
  U U -   -    -  U  U -  
Egyedül suhogott ki az éjbe.
U  U -   U U -    U U  -  U 
A

A

B

A

 9

8

9

9

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 9

9

8

8

^ Félrím
A

B

C

B

 9

9

8

8

^ Félrím
A

B

A

B

 9

9

9

9

^ Keresztrím
A

A

B

A

 9

9

8

9

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 8

9

8

9

^ Félrím
A

A

B

A

 9

9

10

10

^ Visszatérő rím
A

B

C

B

 9

9

9

9

^ Félrím
A

B

C

B

 8

9

8

10

^ Félrím
Alliteráció

AlliterációAlliteráció

AlliterációAlliteráció