Vörösmarty Mihály Méh című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Hulló harmatnak szeretője, s a harmatos ágé,
 -  -  -  -  -    U U - U    U  -  U U  - -  
Mézajakú kis raj nyugszom e rózsa megett.
 - U U -  -   -    -   U  U  -  U  U -   
Engem az illatnak szédíte meg árja, csapongót,
-  U  U  -  -  -    - - U  U  -  U    U -  -   
S melyet nem sejték, a tövis éle megölt.
   U  -   -   -  -   U  U U  - U  U -   
 15

13

15

12Alliteráció
Hexameter

Pentameter

Hexameter