Oláh Gábor Dolgozatjavítás című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Egy kis deák dolgozatát javítom;
-    -   U-   -  U U -   U - U   
"Önéletrajzot" írattam vele.
 U - -  -  U   - -  -   U U 
Előszavában őszintén bevallja:
U -  U - U  -  -  -   U -   U   
Bizony, sokat főtt rajta a feje!
 U -     U -   -    -  U U  U U  

 
Alá-aláhúzok csekély hibákat,
U - U - - -    U -    U - U  
Az i fölébe pontokat rakok.
U  U  U - U  -  U -   U -   
S kipettyegetve a fehér barázdán
   U -   U -  U U  U -   U -  -  
Ragyognak így pirosló csillagok.
 U  -  U  -    U -  -   -  U U   

  
S amint tovább-tovább visz röpke szárnyán
  U -    U -    U -    -    -  U   -   - 
A kis deák beszédes bánata:
U  -   U-   U  - -   - U U   
Ritkulnak a pirosló tintapettyek
 -  -  U  U  U -  -  -  U -   U 
És hangosabb lesz a betűk szava:
-   -  U -    U   U  U -    U U   

  
"Apám sikkasztott s elszökött... Anyámra
 U -   -  -   -     -   U -      U  -  U 
Hét apró gyermek gondja rászakadt.
 -  -  -   -  -   -   U  -  U -   
Az emberek nem álltak szóba vélünk,
U  -  U -   U  -   -    - U  - -   
El is temettek, mint halottakat.
U  -   U -  -    -    U -  U U   

 
Anyám, szegény, átkozta azt az órát,
U  -     U -    -  -  U -   U  - -   
Melyben apámmal esküt esküdött.
 -   U  U -  U  -  U  -  U -   
És kezdtük újra koldus életünket
-   -   U  -  U  -  U  - U -  -  
Leírhatatlan szenvedés között.
 U-  U -  -    -  U -   U -    

  
Tanulni vágytam, - mert tanulni oly szép!
 U -  U  -   -      -    U -  U -     -   
De nem segített rajtam irgalom.
 U  -   U - -    -  U  -  U U  
Ez esztendő utolsó, drága évem,
U  -   -  - U -  -    - U - -   
Jövőre már - hej, másutt folytatom! ...
 U - U  -     -    - -    -   U U       

  
Kérem, tanár úr, hogyha összevissza
 - -    U -  -    -   U -   U -   U 
Dülöngnek füzetemben a sorok:
 U -   -   U U -  U  U  U -    
Ne tessék érte nagyon haragudni, -
 U  -  -  -  U  U  -   U U -  U    
Mert fáj a szívem, ha rágondolok..."
 -    -  U   - -    U  - -  U U      

  
- Hosszan merengek a sötét betűkön,
   -   -   U -  U  U  U -   U - -   
S szememre fátyolt bánat könnye fest.
    U -  U  -  -    - -   -   U  -   
Aztán, lehajtva homlokom kezemre,
-  -    U -   U  -  U -   U -  U  
Sóhajtva írom be a nagy Jelest.
 - -   U - -   U U  -    U -   
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

C

B

 11

10

11

10

^ Félrím
A

B

B

B

 11

10

11

10Alliteráció